LASAP biedru tiesības un pienākumi

LASAP biedram ir tiesības:

  • piedalīties Asociācijas darbībā un tās rīkotajos pasākumos;
  • lietot Asociācijas materiāli tehnisko un informatīvo datu bāzi;
  • iesniegt priekšlikumus, novērtējumus, aizrādījumus Asociācijas darbības uzlabošanai un citos darbības jautājumos, piedalīties to apspriešanā;
  •  vēlēt un tikt ievēlētam jebkurā Asociācijas amatā;
  • kopsapulcē katram Asociācijas biedram ir viena balss neatkarīgi no tā, vai viņiem noteikti atšķirīgi biedra naudas un iestāšanās maksas apmēri;
  •  jebkurā brīdī izstāties no Asociācijas, par to rakstveidā paziņojot valdes priekšsēdētājam.


Asociācijas biedram ir pienākums:

  • valdes noteiktajā kārtībā un termiņos maksāt biedru naudu;
  • ievērot Asociācijas statūtu prasības un valdes lēmumus;
  • aktīvi piedalīties Asociācijas pasākumos.


Asociācijas biedra tiesību ierobežošana:

Valde var apturēt biedra balsstiesības, ja viņš nepilda statūtos noteiktos pienākumus. Šādā gadījumā tiesības balsot var tikt atjaunotas ar pienākuma izpildīšanas brīdi vai paziņošanu valdei. Asociācijas biedru var izslēgt, ja viņš gadu nav maksājis biedru naudu un / vai atkārtoti tīšām / rupji pārkāpj LASAP statūtus vai profesionālās ētikas normas. Lēmumu par Asociācijas biedra izslēgšanu vai tiesību ierobežošanu uz noteiktu laiku pieņem valde. Valdes lēmumu var pārsūdzēt priekšsēdētājam, kurš var ierosināt jautājuma izskatīšanu LASAP biedru kopsapulcē.